Financiën 2021

 

Balans per 31-12-2021

Activa   31-12-2021  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   175.726  
      1.575.726  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   835  
    835  
       
 Totaal activa   1.576.561  

  

Passiva                31-12-2021  
       
Eigen vermogen  

1.575.484

 
    1.575.484  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    1.077  
     1.077  
       
 Totaal passiva    1.576.561  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2021

Bedrijfskosten   502  
       
Financiële baten   83.755  
       
Resultaat   83.253  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2021 is er door de stichting € 80.000,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.

Toelichting

Activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaten
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van het deposito en de kosten en andere lasten over het jaar.

Algemene kosten
Kosten voor bankrekening en jaarrapportage.