Financiën 2012

Balans per 31-12-2012

Activa   31-12-2012
Vaste activa
Financiële vaste activa
   deposito 1.400.000
   spaarrekening 145.961
    1.545.961
Vlottende activa
Liquide middelen
   bank 1.753
1.753
 Totaal activa 1.547.714

  

Passiva                31-12-2012
Eigen vermogen

1.546.763

1.546.763
 Kortlopende schulden               
    crediteuren  951
 951
 Totaal passiva  1.547.714

 

Winst- en verliesrekening 2012

Bedrijfskosten 400
Financiële baten 87.488
Resultaat 87.088

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2012 is er door de stichting € 80.630,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.