Financiën 2013

Balans per 31-12-2013

Activa   31-12-2013
Vaste activa
Financiële vaste activa
   deposito 1.400.000
   spaarrekening 152.279
    1.552.279
Vlottende activa
Liquide middelen
   bank 1.886
1.886
 Totaal activa 1.554.165

  

Passiva                31-12-2013
Eigen vermogen

1.553.185

1.553.185
 Kortlopende schulden               
    crediteuren  980
 980
 Totaal passiva  1.554.165

 

Winst- en verliesrekening 2013

Bedrijfskosten 1154
Financiële baten 87.456
Resultaat 86.302

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2013 is er door de stichting € 79.880,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.