Financiën 2014

Balans per 31-12-2014

Activa   31-12-2014
Vaste activa
Financiële vaste activa
   deposito 1.400.000
   spaarrekening 158.890
    1.558.890
Vlottende activa
Liquide middelen
   bank 1.071
1.071
 Totaal activa 1.559.961

  

Passiva                31-12-2014
Eigen vermogen

1.558.981

1.558.981
 Kortlopende schulden               
    crediteuren  980
 980
 Totaal passiva  1.559.961

 

Winst- en verliesrekening 2014

Bedrijfskosten 405
Financiële baten 86.701
Resultaat 86.296

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2014 is er door de stichting € 80.500,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.