Financiƫn 2020

 

Balans per 31-12-2020

Activa   31-12-2020  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   171.852  
      1.571.852  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   1.371  
    1.371  
       
 Totaal activa   1.573.223  

  

Passiva                31-12-2020  
       
Eigen vermogen  

1.572.231

 
    1.572.231  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    992  
     992  
       
 Totaal passiva    1.573.223  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2020

Bedrijfskosten   417  
       
Financiële baten   83.963  
       
Resultaat   83.546  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2020 is er door de stichting € 80.250,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.

Toelichting

Activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaten
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van het deposito en de kosten en andere lasten over het jaar.

Algemene kosten
Kosten voor bankrekening en jaarrapportage.