Financiƫn 2022

 

Balans per 31-12-2022

Activa   31-12-2022  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   180.007  
      1.580.007  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   1.361  
    1.361  
       
 Totaal activa   1.581.368  

  

Passiva                31-12-2022  
       
Eigen vermogen  

1.580.170

 
    1.580.170  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    1.198  
     1.198  
       
 Totaal passiva    1.581.368  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2022

Bedrijfskosten   710  
       
Financiële baten   83.646  
       
Resultaat   82.936  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2022 is er door de stichting € 78.250,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.

Toelichting

Activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Resultaten
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van het deposito en de kosten en andere lasten over het jaar.

Algemene kosten
Kosten voor bankrekening en jaarrapportage.